Zásady ochrany osobných údajov

cts GmbH kompetencie pre technické riešenia

1. Ochrana údajov v skratke

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi pri návšteve tejto webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobnejšie informácie o ochrane údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej lokalite?

Spracovanie údajov na tejto webovej lokalite vykonáva prevádzkovateľ webovej lokality. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje zhromažďujú naše IT systémy automaticky alebo s vaším súhlasom pri návšteve webovej lokality. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky hneď, ako vstúpite na túto webovú lokalitu.

Na čo používame vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú s cieľom zabezpečiť bezchybné poskytovanie webovej stránky. Iné údaje sa môžu použiť na analýzu vášho používateľského správania.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek do budúcnosti odvolať. Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Na tento účel, ako aj v prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve tejto webovej stránky môže byť štatisticky analyzované vaše správanie pri surfovaní. Vykonáva sa to najmä pomocou takzvaných analytických programov.

Podrobné informácie o týchto analytických programoch nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

2. Hosting a siete na doručovanie obsahu (CDN)

Externý hosting

Táto webová lokalita je umiestnená u externého poskytovateľa služieb (hoster). Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej lokalite sú uložené na serveroch hostiteľa. Môže ísť okrem iného o IP adresy, žiadosti o kontakt, meta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a iné údaje generované prostredníctvom webovej stránky.

Hoster sa používa na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO).

Náš hosting bude spracúvať vaše údaje len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na plnenie jeho povinností týkajúcich sa služieb, a bude sa riadiť našimi pokynmi týkajúcimi sa týchto údajov.

3. Všeobecné poznámky a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní týchto webových stránok sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov je vysvetlené, aké údaje zhromažďujeme a ako ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom úrade

Zodpovednou osobou za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

cts GmbH – kompetencie pre technické riešenia
Fuhrmannstr. 10
D-84508 Burgkirchen

Telefón: +49 8679 91689 0
E-Mail: 

Prevádzkovateľ údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy atď.).

Úradník pre ochranu osobných údajov, ktorý sa vyžaduje zo zákona

V našej spoločnosti sme vymenovali úradníka pre ochranu údajov.

Siegfried Floßmann
Mühlbachstraße 48
84547 Emmerting

Telefón: +49 8679 30 20 35

Poznámka k prenosu údajov do USA

Na našej webovej stránke sú okrem iného integrované nástroje od spoločností so sídlom v USA. Ak sú tieto nástroje aktívne, vaše osobné údaje môžu byť odovzdané na servery príslušných spoločností v USA. Radi by sme upozornili, že USA nie sú bezpečnou treťou krajinou v zmysle právnych predpisov EÚ o ochrane údajov. Americké spoločnosti sú povinné odovzdať osobné údaje bezpečnostným orgánom bez toho, aby ste ako dotknutá osoba mohli proti tomu podniknúť právne kroky. Nemožno preto vylúčiť, že americké orgány (napr. spravodajské služby) spracúvajú, vyhodnocujú a trvalo uchovávajú vaše údaje umiestnené na amerických serveroch na účely monitorovania. Na tieto činnosti spracovania nemáme žiadny vplyv.

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného do odvolania súhlasu zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamemu marketingu (článok 21 DSGVO)

AK SA SPRACÚVANIE ÚDAJOV VYKONÁVA NA ZÁKLADE ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ALEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ OSOBITNEJ SITUÁCIE; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE NA ZÁKLADE TÝCHTO USTANOVENÍ. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM SA SPRACÚVANIE ZAKLADÁ, NÁJDETE V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEBUDEME ĎALEJ SPRACÚVAŤ, POKIAĽ NEPREUKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO SPRACÚVANIE NIE JE NA ÚČELY UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBY PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 ODS. 1 DSGVO).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU; TO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE, POKIAĽ SÚVISÍ S TAKÝMTO PRIAMYM MARKETINGOM. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE UŽ NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY (NÁMIETKA V SÚLADE S ČLÁNKOM 21 ODS. 2 NEMECKÉHO ZÁKONA O OCHRANE ÚDAJOV).

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo odvolať sa na dozorný orgán, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia. Právo na odvolanie sa nedotýka žiadneho iného správneho alebo súdneho opravného prostriedku.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inej zodpovednej strane, uskutoční sa to len v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že adresný riadok prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Informácie, vymazanie a oprava

V rámci platných právnych predpisov máte kedykoľvek právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel, ako aj v prípade ďalších otázok týkajúcich sa predmetu osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania existuje v nasledujúcich prípadoch:

  • Ak spochybňujete správnosť vašich osobných údajov, ktoré ukladáme, zvyčajne potrebujeme čas na ich overenie. Po dobu overovania máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

  • Ak k spracúvaniu vašich osobných údajov došlo/dochádza nezákonne, môžete namiesto vymazania údajov požiadať o obmedzenie ich spracúvania.

  • Ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

  • Ak ste podali námietku podľa článku 21 ods. 1 DSGVO, musí sa vykonať vyváženie vašich a našich záujmov. Pokiaľ ešte nebolo určené, čie záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracúvanie svojich osobných údajov, tieto údaje sa môžu – okrem ich uloženia – spracúvať len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

4. zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke

Súbory cookie

Naše internetové stránky používajú takzvané „cookies“. Súbory cookie sú malé textové súbory a nespôsobujú žiadne poškodenie vášho koncového zariadenia. Vo vašom koncovom zariadení sa ukladajú buď dočasne na dobu trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo trvalo (trvalé súbory cookie). Súbory cookie relácie sa po skončení vašej návštevy automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich sami nevymažete alebo kým ich automaticky nevymaže váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch sa pri vstupe na našu stránku môžu do vášho koncového zariadenia uložiť aj súbory cookie od spoločností tretích strán (súbory cookie tretích strán). Tie nám alebo vám umožňujú využívať určité služby spoločnosti tretej strany (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnocovanie správania používateľov alebo na zobrazovanie reklamy.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie (nevyhnutné súbory cookie) alebo na zabezpečenie určitých vami požadovaných funkcií (funkčné súbory cookie, napr. pre funkciu nákupného košíka) alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. súbory cookie na meranie návštevnosti webu), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie, ukladanie predmetných súborov cookie sa zakladá výlučne na tomto súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO); súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povolili súbory cookie len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Ak súbory cookie používajú spoločnosti tretích strán alebo na účely analýzy, budeme vás o tom informovať samostatne v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov a v prípade potreby si vyžiadame váš súhlas.

Kontaktný formulár

Ak nám zašlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, budú u nás uložené na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak vaša požiadavka súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom vybavovaní nám adresovaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO), ak ste o to požiadali.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Záväzné právne ustanovenia – najmä lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Požiadavky e-mailom, telefonicky alebo faxom

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky alebo faxom, vaša požiadavka vrátane všetkých z nej vyplývajúcich osobných údajov (meno, požiadavka) bude uložená a spracovaná na účely vybavenia vašej požiadavky. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracúvanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracúvaní nám adresovaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) DSGVO), ak ste o to požiadali.

Údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom kontaktných žiadostí, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel uchovávania údajov (napr. po ukončení spracovania vašej žiadosti). Záväzné zákonné ustanovenia – najmä zákonné lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

5 Sociálne médiá

Zásuvné moduly sociálnych médií so službou Shariff

Na tejto webovej lokalite sa používajú zásuvné moduly sociálnych médií (napr. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Zásuvné moduly zvyčajne spoznáte podľa loga príslušného sociálneho média. Na zabezpečenie ochrany údajov na tejto webovej lokalite používame tieto pluginy len spolu s riešením Shariff, tzv. Táto aplikácia zabraňuje tomu, aby zásuvné moduly integrované na tejto webovej lokalite prenášali údaje príslušnému poskytovateľovi pri prvom vstupe na stránku.

Až keď príslušný zásuvný modul aktivujete kliknutím na príslušné tlačidlo, vytvorí sa priame spojenie so serverom poskytovateľa (súhlas). Hneď ako aktivujete zásuvný modul, príslušný poskytovateľ dostane informácie o tom, že ste navštívili túto webovú stránku s vašou IP adresou. Ak ste zároveň prihlásení do príslušného účtu na sociálnych sieťach (napr. Facebook), príslušný poskytovateľ môže vašu návštevu tejto webovej lokality priradiť k vášmu používateľskému účtu.

Aktivácia doplnku predstavuje súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

XING Plugin

Táto webová stránka využíva funkcie siete XING. Poskytovateľom je spoločnosť New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko.

Pri každom vyvolaní jednej z našich stránok obsahujúcich funkcie XING sa vytvorí spojenie so servermi XING. Pokiaľ je nám známe, pri tomto procese sa neukladajú žiadne osobné údaje. Neukladajú sa najmä žiadne IP adresy ani sa neanalyzuje správanie pri používaní.

Ukladanie a analýza údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na zabezpečení čo najväčšej viditeľnosti v sociálnych médiách. Pokiaľ bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o ochrane údajov a tlačidle XING Share nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Táto webová lokalita využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Služba Google Analytics umožňuje prevádzkovateľovi webovej stránky analyzovať správanie návštevníkov webovej stránky. Prevádzkovateľ webovej lokality pritom získava rôzne údaje o používaní, ako sú zobrazenia stránok, dĺžka pobytu, používané operačné systémy a pôvod používateľa. Tieto údaje môže spoločnosť Google zhrnúť do profilu, ktorý je priradený príslušnému používateľovi alebo jeho koncovému zariadeniu.

Služba Google Analytics používa technológie, ktoré umožňujú rozpoznanie používateľa na účely analýzy správania používateľa (napr. súbory cookie alebo odtlačky zariadení). Informácie zhromaždené spoločnosťou Google o používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Používanie tohto analytického nástroja sa zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Anonymizácia IP

Na tejto webovej lokalite sme aktivovali funkciu anonymizácie IP. To znamená, že vašu IP adresu spoločnosť Google skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred jej odoslaním do USA. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá adresa IP a skráti sa tam. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webovej stránky, zostavovania správ o činnosti webovej stránky a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.

Zásuvný modul prehliadača

Zhromažďovaniu a spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracúva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Spracovanie objednávok

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok a pri používaní služby Google Analytics plne uplatňujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov.

Demografické charakteristiky pomocou služby Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkciu „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics, aby bolo možné návštevníkom webovej stránky zobrazovať vhodné reklamy v rámci reklamnej siete Google. To umožňuje vytvárať správy, ktoré obsahujú výkazy o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Google, ako aj z údajov o návštevníkoch od poskytovateľov tretích strán. Tieto údaje nemožno priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie údajov službou Google Analytics, ako je uvedené v položke „Námietka proti zhromažďovaniu údajov“.

Doba uchovávania

Údaje uložené spoločnosťou Google na úrovni používateľa a udalosti, ktoré sú spojené so súbormi cookie, ID používateľa alebo reklamnými ID (napr. súbory cookie DoubleClick, reklamné ID systému Android), sa po 26 mesiacoch anonymizujú alebo vymažú. Podrobnosti nájdete pod nasledujúcim odkazom: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

7. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube

Na tejto webovej stránke sú vložené videá z webovej stránky YouTube. Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Keď navštívite niektorú z našich webových stránok, na ktorých je vložený YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. To informuje server YouTube o tom, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Okrem toho môže YouTube ukladať rôzne súbory cookie do vášho koncového zariadenia alebo používať porovnateľné technológie na rozpoznávanie (napr. odtlačky prstov zariadenia). Týmto spôsobom môže YouTube získať informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky. Tieto informácie sa okrem iného používajú na zhromažďovanie štatistík o videách, zlepšovanie používateľského zážitku a predchádzanie pokusom o podvod.

Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožňujete YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Pokiaľ bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Táto stránka využíva mapovú službu Google Maps prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Na používanie funkcií služby Google Maps je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Prevádzkovateľ tejto stránky nemá na tento prenos údajov žiadny vplyv.

Mapy Google sa používajú v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a na uľahčenie vyhľadávania miest, ktoré uvádzame na webovej stránke. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Pokiaľ bol vyžiadaný príslušný súhlas, spracúvanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Audio a videokonferencie

Spracovanie údajov

Na komunikáciu so zákazníkmi používame okrem iného nástroje na online konferencie. Konkrétne nástroje, ktoré používame, sú uvedené nižšie. Ak s nami komunikujete prostredníctvom videokonferencie alebo audiokonferencie cez internet, vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame my a poskytovateľ príslušného konferenčného nástroja.

Konferenčné nástroje zhromažďujú všetky údaje, ktoré poskytnete/zadáte na účely používania týchto nástrojov (e-mailová adresa a/alebo vaše telefónne číslo). Okrem toho konferenčné nástroje spracúvajú trvanie konferencie, začiatok a koniec (čas) účasti na konferencii, počet účastníkov a ďalšie „kontextové informácie“ v súvislosti s procesom komunikácie (metadáta).

Okrem toho poskytovateľ nástroja spracúva všetky technické údaje potrebné na spracovanie online komunikácie. Patria sem najmä adresy IP, adresy MAC, identifikátory zariadenia, typ zariadenia, typ a verzia operačného systému, verzia klienta, typ kamery, mikrofónu alebo reproduktora, ako aj typ pripojenia.

Ak sa v rámci nástroja vymieňa, nahráva alebo inak sprístupňuje obsah, tento sa tiež ukladá na serveroch poskytovateľov nástroja. Takýto obsah zahŕňa okrem iného nahrávky v cloude, chatové/internetové správy, hlasové správy nahrané fotografie a videá, súbory, tabule a iné informácie zdieľané počas používania služby.

Upozorňujeme, že nemáme úplnú kontrolu nad operáciami spracovania údajov používaných nástrojov. Naše možnosti sú do veľkej miery určené firemnou politikou príslušného poskytovateľa. Ďalšie informácie o spracovaní údajov konferenčnými nástrojmi nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov príslušných používaných nástrojov, ktoré uvádzame pod týmto textom.

Účel a právny základ

Konferenčné nástroje sa používajú na komunikáciu s potenciálnymi alebo existujúcimi zmluvnými partnermi alebo na ponuku určitých služieb našim zákazníkom (čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO). Okrem toho používanie nástrojov slúži na všeobecné zjednodušenie a zrýchlenie komunikácie s nami alebo našou spoločnosťou (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO). Ak bol vyžiadaný súhlas, predmetné nástroje sa používajú na základe tohto súhlasu; súhlas možno kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Doba uchovávania

Údaje, ktoré zhromažďujeme priamo prostredníctvom video a konferenčných nástrojov, sa z našich systémov vymažú hneď, ako nás požiadate o ich vymazanie, odvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo pominie účel uchovávania údajov. Uložené súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Povinné zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Nemáme žiadny vplyv na dobu uchovávania vašich údajov, ktoré uchovávajú prevádzkovatelia konferenčných nástrojov na svoje vlastné účely. Podrobnosti získate priamo od prevádzkovateľov konferenčných nástrojov.

Používané konferenčné nástroje

Používame nasledujúce konferenčné nástroje:

TeamViewer

Používame program TeamViewer. Poskytovateľom je TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Podrobnosti o spracovaní údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti TeamViewer: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Microsoft Teams

Používame službu Microsoft Teams. Poskytovateľom je spoločnosť Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Podrobnosti o spracovaní údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

9. vlastné služby

Nakladanie s údajmi žiadateľov

Ponúkame vám možnosť podať u nás žiadosť (napr. e-mailom, poštou alebo prostredníctvom online formulára žiadosti). V nasledujúcom texte vás informujeme o rozsahu, účele a použití vašich osobných údajov zhromaždených počas procesu podávania žiadosti. Ubezpečujeme vás, že zhromažďovanie, spracúvanie a používanie vašich údajov bude prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a všetkými ostatnými zákonnými ustanoveniami a že s vašimi údajmi sa bude zaobchádzať prísne dôverne.

Rozsah a účel zhromažďovania údajov

Ak nám zašlete žiadosť o zamestnanie, spracúvame vaše súvisiace osobné údaje (napr. kontaktné a komunikačné údaje, dokumenty žiadosti, poznámky urobené počas pohovoru atď.), pokiaľ je to potrebné na rozhodnutie o tom, či sa vytvorí pracovný pomer. Právnym základom je § 26 BDSG-neu podľa nemeckého práva (vznik pracovného pomeru), čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO (vznik všeobecnej zmluvy) a – ak ste udelili súhlas – čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje budú v rámci našej spoločnosti poskytnuté len osobám, ktoré sa podieľajú na spracovaní vašej žiadosti.

V prípade úspešnej žiadosti budú vami poskytnuté údaje uložené v našich systémoch spracovania údajov na základe § 26 BDSG-neu a čl. 6 ods. 1 písm. b DSGVO na účely realizácie pracovného pomeru.

Doba uchovávania údajov

Ak vám nebudeme môcť predložiť pracovnú ponuku, ak odmietnete pracovnú ponuku alebo stiahnete svoju žiadosť, vyhradzujeme si právo uchovávať vami poskytnuté údaje až 6 mesiacov od ukončenia procesu podávania žiadosti (odmietnutie alebo stiahnutie žiadosti) na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO). Potom budú údaje vymazané a fyzické dokumenty žiadosti zničené. Toto uchovávanie slúži najmä ako dôkaz v prípade právneho sporu. Ak je zrejmé, že údaje budú potrebné aj po uplynutí 6-mesačnej lehoty (napr. z dôvodu hroziaceho alebo prebiehajúceho právneho sporu), údaje sa vymažú až vtedy, keď pominie účel ich ďalšieho uchovávania.

K dlhšiemu uchovávaniu môže dôjsť aj vtedy, ak ste udelili súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO) alebo ak vymazaniu bránia zákonné povinnosti uchovávania.

Zaradenie do skupiny uchádzačov

Ak vám neurobíme pracovnú ponuku, môže byť možné zaradiť vás do nášho zoznamu uchádzačov. Ak vás prijmeme, všetky dokumenty a údaje z vašej žiadosti sa prenesú do skupiny uchádzačov, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade vhodných voľných pracovných miest.

Zaradenie do skupiny uchádzačov je založené výlučne na vašom výslovnom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nesúvisí s aktuálnym postupom podávania žiadostí. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. V takom prípade sa údaje zo súboru žiadateľov neodvolateľne vymažú, pokiaľ neexistujú zákonné dôvody na ich uchovávanie.

Údaje zo súboru žiadateľov sa neodvolateľne vymažú najneskôr do dvoch rokov od udelenia súhlasu.

Geben Sie hier Ihre Suchbegriffe ein.

Suche