Zásady ochrany osobních údajů

cts GmbH
kompetence pro technická řešení

1. Ochrana údajů v kostce

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě těchto webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte rovněž právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Za tímto účelem, jakož i v případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu slouží především tzv. analytické programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2 Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)

Externí hosting

Tyto webové stránky jsou hostovány externím poskytovatelem služeb (hostingem). Osobní údaje shromážděné na těchto webových stránkách jsou uloženy na serverech hosteru. Mohou to být mimo jiné IP adresy, žádosti o kontakt, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístupy na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webové stránky.

Hoster je používán za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Náš hosting bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností v oblasti služeb a bude se řídit našimi pokyny ohledně těchto údajů.

3. Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému úřadu

Odpovědnou osobou za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

cts GmbH – kompetence pro technická řešení
Fuhrmannstr. 10
D-84508 Burgkirchen

Telefon: +49 8679 91689 0
E-Mail: info@group-cts.de

Správce údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vyžadovaný zákonem

V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

Siegfried Floßmann
Mühlbachstraße 48
84547 Emmerting

Telefon: +49 8679 30 20 35

Poznámka k předávání údajů do USA

Na našich webových stránkách jsou mimo jiné integrovány nástroje od společností se sídlem v USA. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány na servery příslušných společností v USA. Rádi bychom upozornili, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu právních předpisů EU o ochraně osobních údajů. Americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. zpravodajské služby) zpracovávají, vyhodnocují a trvale uchovávají vaše údaje umístěné na amerických serverech za účelem sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 DSGVO)

OKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PROVÁDĚNO NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F DSGVO, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NEPROBÍHÁ ZA ÚČELEM UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBY PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 DSGVO).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, ZA ÚČELEM TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SOUVISÍ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 NĚMECKÉHO ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo odvolat se k dozorovému úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem na odvolání nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude tak učiněno pouze v případě, že to bude technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Informace, vymazání a oprava

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem, jakož i v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud zpochybňujete správnost námi uložených osobních údajů, obvykle potřebujeme čas na jejich ověření. Po dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/dochází protiprávně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, obhajobě nebo vymáhání právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto výmazu.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 DSGVO, musí být provedeno vyvážení vašich a našich zájmů. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

aše internetové stránky používají tzv. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují žádné poškození vašeho koncového zařízení. Ve vašem koncovém zařízení se ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanent cookies). Soubory cookie relace se po ukončení vaší návštěvy automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být při vstupu na naše stránky do vašeho koncového zařízení uloženy také soubory cookie od společností třetích stran (soubory cookie třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie se používají k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k zajištění určitých vámi požadovaných funkcí (funkční soubory cookie, např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie, je ukládání příslušných souborů cookie založeno výhradně na tomto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Pokud jsou soubory cookie používány společnostmi třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovat zvlášť a v případě potřeby si vyžádáme váš souhlas.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním vyřizování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po ukončení zpracování vašeho dotazu). Závazná právní ustanovení – zejména lhůty pro uchovávání údajů – zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš dotaz včetně všech osobních údajů z něj vyplývajících (jméno, dotaz) uložen a zpracováván za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním vyřizování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO), pokud jste o něj požádali.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů – zůstávají nedotčena.

5 Sociální média

Zásuvné moduly sociálních médií se službou Shariff

Na těchto webových stránkách jsou používány pluginy sociálních médií (např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Zásuvné moduly obvykle poznáte podle příslušných log sociálních médií. Abychom zajistili ochranu údajů na těchto webových stránkách, používáme tyto pluginy pouze společně s tzv. řešením „Shariff“. Tato aplikace zabraňuje tomu, aby zásuvné moduly integrované na této webové stránce předávaly údaje příslušnému poskytovateli při prvním vstupu na stránku.

Teprve když příslušný plugin aktivujete kliknutím na příslušné tlačítko, dojde k přímému spojení se serverem poskytovatele (souhlas). Jakmile aktivujete zásuvný modul, obdrží příslušný poskytovatel informaci o tom, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud jste současně přihlášeni ke svému příslušnému účtu na sociálních sítích (např. Facebook), může příslušný poskytovatel přiřadit vaši návštěvu této webové stránky k vašemu uživatelskému účtu.

Aktivace pluginu představuje souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Zásuvný modul XING

Tyto webové stránky využívají funkce sítě XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Při každém vyvolání některé z našich stránek obsahujících funkce XING je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, nejsou při tomto procesu ukládány žádné osobní údaje. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se neanalyzuje chování uživatelů.

Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na zajištění co největší viditelnosti v sociálních médiích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně údajů a tlačítku XING Share naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. Analytické nástroje a reklama

Služba Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka pobytu, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje může společnost Google shrnout do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho koncovému zařízení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Použití tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Zásuvný modul prohlížeče

Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Demografické charakteristiky pomocí služby Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics, aby bylo možné návštěvníkům webových stránek zobrazovat vhodné reklamy v rámci reklamní sítě Google. To umožňuje vytvářet zprávy, které obsahují výkazy o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmech společnosti Google a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování údajů službou Google Analytics, jak je uvedeno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“.

Doba uložení

Údaje uložené společností Google na úrovni uživatele a události, které jsou spojeny se soubory cookie, ID uživatele nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, reklamní ID Android), budou po 26 měsících anonymizovány nebo vymazány. Podrobnosti naleznete pod následujícím odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de.

7. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube

Tato webová stránka vkládá videa z webové stránky YouTube. Provozovatelem těchto webových stránek je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Když navštívíte některou z našich webových stránek, na které je YouTube vložen, dojde k navázání spojení se servery YouTube. Tím se server YouTube dozví, které z našich stránek jste navštívili.

Kromě toho může YouTube ukládat různé soubory cookie do vašeho koncového zařízení nebo používat srovnatelné technologie pro rozpoznávání (např. otisk zařízení). Tímto způsobem může YouTube získávat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace slouží mimo jiné ke shromažďování statistik o videích, ke zlepšování uživatelského prostředí a k prevenci pokusů o podvody.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete společnosti YouTube, aby vaše chování při surfování spojila přímo s vaším osobním profilem. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

YouTube je používán v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Tato stránka využívá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Aby bylo možné využívat funkce služby Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která na webových stránkách uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; souhlas lze kdykoli odvolat.

8. audio a videokonference

Zpracování dat

Jedním z nástrojů, které používáme ke komunikaci s našimi klienty, jsou online konference. Konkrétní nástroje, které používáme, jsou uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím videokonference nebo audiokonference přes internet, vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme my a poskytovatel příslušného konferenčního nástroje.

Konferenční nástroje shromažďují veškeré údaje, které poskytnete/zadáte za účelem použití těchto nástrojů (e-mailová adresa a/nebo vaše telefonní číslo). Konferenční nástroje dále zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další „kontextové informace“ v souvislosti s procesem komunikace (metadata).

Poskytovatel nástroje dále zpracovává veškeré technické údaje potřebné ke zpracování online komunikace. Jedná se zejména o IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verzi operačního systému, verzi klienta, typ kamery, mikrofonu nebo reproduktoru a také typ připojení.

Pokud je v rámci nástroje vyměňován, nahráván nebo jinak zpřístupňován obsah, je tento obsah rovněž ukládán na servery poskytovatelů nástroje. Takový obsah zahrnuje mimo jiné nahrávky z cloudu, chatové/neodkladné zprávy, hlasové zprávy nahrané fotografie a videa, soubory, tabule a další informace sdílené při používání služby.

Upozorňujeme, že nemáme plnou kontrolu nad operacemi zpracování dat používaných nástrojů. Naše možnosti jsou do značné míry určeny firemní politikou příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování údajů konferenčními nástroji naleznete v prohlášeních o ochraně údajů příslušných používaných nástrojů, která uvádíme pod tímto textem.

Účel a právní základ

Konferenční nástroje slouží ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. b DSGVO). Dále používání nástrojů slouží k obecnému zjednodušení a urychlení komunikace s námi nebo naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud byl vyžádán souhlas, jsou dané nástroje používány na základě tohoto souhlasu; souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím video a konferenčních nástrojů budou z našich systémů vymazány, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo pomine účel jejich uložení. Uložené soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich údajů, které ukládají provozovatelé konferenčních nástrojů pro své vlastní účely. Pro podrobnosti se obraťte přímo na provozovatele konferenčních nástrojů.

Používané konferenční nástroje

Používáme následující konferenční nástroje:

TeamViewer

Používáme TeamViewer. Poskytovatelem je TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Podrobnosti o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti TeamViewer: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Microsoft Teams

Používáme službu Microsoft Teams. Poskytovatelem je společnost Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Podrobnosti o zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

9. Vlastní služby

Nakládání s údaji žadatelů

Nabízíme vám možnost ucházet se u nás o zaměstnání (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře žádosti). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných během procesu podávání žádosti. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude nakládáno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, zpracováváme vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky pořízené během pohovorů atd.), pokud je to nezbytné k rozhodnutí o uzavření pracovního poměru. Právním základem pro to je § 26 BDSG-neu podle německého práva (navázání pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (obecné navázání smlouvy) a – pokud jste k tomu dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

V případě úspěšné žádosti budou vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG-neu a čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO za účelem realizace pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů

Pokud vám nebudeme moci učinit nabídku zaměstnání, odmítnete-li nabídku zaměstnání nebo stáhnete-li svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu podávání žádostí (odmítnutí nebo stažení žádosti) na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Poté budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti zničeny. Toto uložení slouží zejména jako důkazní materiál v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřeba i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), budou údaje vymazány až poté, co pomine účel jejich dalšího uchovávání.

K delšímu uchovávání může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO) nebo pokud vymazání brání zákonné povinnosti uchovávání.

Zařazení do skupiny uchazečů

Pokud vám neučiníme nabídku zaměstnání, může být možné vás zařadit do našeho seznamu uchazečů. Pokud budete přijati, budou všechny dokumenty a údaje z vaší žádosti převedeny do skupiny uchazečů, abychom vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných pracovních míst.

Zařazení do skupiny uchazečů je založeno výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a nesouvisí s probíhajícím výběrovým řízením. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze souboru žadatelů neodvolatelně vymazány, pokud neexistují zákonné důvody pro jejich uchování.

Údaje ze souboru žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději do dvou let od udělení souhlasu.

Geben Sie hier Ihre Suchbegriffe ein.

Suche